Ansvar

Menneskerettighet 29

Ansvar

1. Enhver har plikter overfor samfunnet som alene gjør den frie og fulle utviklingen av hans personlighet mulig.

2. Under utøvelsen av sine rettigheter og friheter, skal enhver bare være undergitt slike begrensninger som er fastsatt i lov, utelukkende med det formål å sikre den nødvendige anerkjennelse av og respekt for andres rettigheter og friheter, og de krav som moralen, den offentlige orden og den alminnelige velferd i et demokratisk samfunn med rette stiller.

3. Disse rettighetene og frihetene må ikke i noe tilfelle utøves i strid med De forente nasjoners formål og prinsipper.